Zamówienia publiczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

l.p. Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

dostawa/usługa/roboty budowlane

Orientacyjna wartość zamowienia Proponowany tryb zamówienia

Termin wszczęcia postępowania

kwartał

1 2 3 4 5 6
1 świadczenie usług opiekuńczych usługi 691 200,00-

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2015 r. poz. 2164 z póżn.

3

 

UWAGI: Dyspozycja art. 13a ust. 2 pkt 1-5 ustawy Pzp, wskazuje, iż plan postępowań o udzielenie zamówień powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia, orientacyjnej wartości zamówienia, a także przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Informujemy, że informacje o prowadzonych postępowaniach w sprawie zamówień publicznych mogą Państwo uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie - pod poniższym adresem.